Kontakt

System PROMADUCT®-500

Rozróżniamy dwa rodzaje ochrony przewodów wentylacyjnych za pomocą systemu PROMADUCT®-500: ogniochronna obudowa istniejących kanałów z blachy stalowej przy użyciu płyt PROMATECT®-L500 lub wykonanie samodzielnych przewodów, również z PROMATECT®-L500. Istniejące kanały stalowe należy chronić w przypadku, gdy zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części powoduje dodatkowe wymagania przeciwpożarowe. Bardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest zastosowanie samodzielnych przewodów wentylacyjnych PROMADUCT®-500.

Obudowa stalowego kanału wentylacyjnego

Przy zabezpieczaniu zamontowanych już kanałów z blachy stalowej należy sprawdzić nośność istniejących zawieszeń, w razie potrzeby należy je zdemontować i zastosować odpowiednie konstrukcje nośne 4 i  5 . Aprobata obejmuje zabezpieczenie ogniochronne poziomych przewodów stalowych o wymiarach nie większych niż 1200 mm x 950 mm. Obudowa nie może przekraczać wymiarów 1250mm x 1000 mm w układzie czterościennym.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne są przeznaczone do stosowania w instalacjach nawiewnych/wywiewnych o ciśnieniu roboczym od -500 Pa do +500 Pa.

Przewody samonośne

Odporność ogniowa EIS60, EIS120

Ponieważ długość przewodów PROMADUCT®-500 w przypadku pożaru ulega tylko nieznacznym zmianom, nie jest konieczne stosowanie kompensatorów. Aprobata techniczna obejmuje przewody samonośne o wymiarach wewn. nie większych niż szer. 2300 mm, wysokość 1000 mm i przekrój nie większy niż 1,955m2 .

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne są przeznaczone do stosowania w instalacjach nawiewnych/wywiewnych o ciśnieniu roboczym od -500 Pa do +500 Pa. Wielostrefowe przewody oddymiające PROMADUCT®-500 są przeznaczone do zastosowania w instalacjach o ciśnieniu roboczym od -1500 Pa do +500 Pa.

Zabezpieczenie szachtów

Odporność ogniowa  EIS120

Z zestawu wyrobów systemu PROMADUCT® wykonywane są zabezpieczenia istniejących szachtów posiadających klasę odporności ogniowej EI120 do parametru S - dymoszczelności: szachtów murowanych, szachtów murowanych izolowanych termicznie wełną mineralną, szachtów żelbetowych, szachtów żelbetowych izolowanych termicznie wełną mineralną, szachtów „mieszanych”: murowane/żelbetowe oraz z izolacją/ bez izolacji.

System PROMADUCT®-E600s

Przewody oddymiające, które obsługują wyłącznie jedną strefę pożarową muszą mieć klasę odporności ogniowej E600S jak stropy budynku. Jednostrefowe przewody oddymiające mogą być wykonywane w wersji trójstronnej jak i czterostronnej.

Jednostrefowe przewody oddymiające w układzie czterościennym

Odporność ogniowa EIS120

Przewody wentylacji oddymiającej obsługujące wyłącznie jedną strefę pożarową powinny mieć klasę odporności ogniowej z uwagi na szczelność ogniową i dymoszczelność E600S, co najmniej taką jak klasa odporności stropu. Wartość 600 oznacza temperaturę dymu powstałego podczas pożaru. Jednostrefowe przewody oddymiające PROMADUCT®-E600S zostały sklasyfikowane w klasie odporności ogniowej: E600120(h0 )S1500 single, gdzie: h0 – położenie horyzontalne, 1500 – podciśnienie robocze 1500 Pa, single – przeznaczone do obsługi pojedynczej strefy pożarowej.

 

Szczegóły i korzyści

 • montaż na placu budowy,
 • dowolne kształtowanie przewodu na miejscu wbudowania, co pozwala na unikanie kolizji z innymi instalacjami lub elementami konstrukcyjnymi,
 • krótki czas montażu,
 • duże wymiary przewodu – do 2460 x 1000 mm,
 • brak konieczności stosowania kompensatorów,
 • pełna kompatybilność z systemem wielostrefowym PROMADUCT®-500.

DURASTEEL®

DURASTEEL® jest to płyta kompozytowa wykonana z rdzenia krzemianowo wapniowa obustronnie wzmocniona galwanizowanym perforowany płaszczem stalowym.

Perforacja otworów w blasze stalowej jest pod ciśnieniem wprasowana do Szyny występy w blach stalowych są prasowane pod ciśnieniem do rdzenia kompozytu co daje płytom DURASTEEL® już po zakończeniu procesu suszenia bardzo wysoką wytrzymałość mechaniczną.

DURASTEEL® jest produkowany w dwóch grubościach, a materiał jest sklasyfikowany jako niepalny klasy A1 wg DIN 4102.

Szczegóły i korzyści

 • Wysoka odporność chemiczna;
 • Odporne udarowo na wstrząsy, niełamliwe;
 • Właściwości konstrukcyjne;
 • Odporny na działanie wody i mróz, może być stosowany na zewnątrz;
 • Dobra odporność chemiczna;
 • Wielkowymiarowe i cienkie płyty;
 • Samonośna,
 • Niepalna;
 • Odporna na zarysowania powierzchni;

Natryski ognioochronne PROMASPRAY® P300, PROMAPAINT® C450

Zabezpieczenie konstrukcji stalowej natryskiem ogniochronnym PROMASPRAY® P300

Odporność ogniowa  R 15 ÷ R240

PROMASPRAY® P300 jest lekkim natryskiem, który przy niewielkich grubościach pozwala na ogniochronne zabezpieczenia konstrukcji stalowych do klasy odporności ogniowej R240. Zaprawa PROMASPRAY® P300 może być nakładana za pomocą agregatów tynkarskich. W zależności od potrzeb estetycznych powierzchnia zaprawy może być wygładzona lub pozostawiona w postaci chropowatej, tzw. baranka.

W celu poprawy przyczepności natrysku do podłoża należy je zagruntować środkiem zwiększającym przyczepność Cafco® STRONGBOND /BONDSEAL.

Zabezpieczenie konstr. stalowej natryskiem ogniochronnym PROMASPRAY® C450

Odporność ogniowa R 15 ÷ R240

Zaprawa PROMASPRAY® C450 może być nakładana za pomocą agregatów tynkarskich. W zależności od potrzeb estetycznych powierzchnia zaprawy może być wygładzona lub pozostawiona w postaci chropowatej, tzw. baranka.

W celu poprawy przyczepności natrysku do konstrukcji stalowej należy przygotować specjalną emulsję, wykorzystującą środek Cafco® SBR Bonding Latex®.

Okładziny ognioochronne z płyt PROMATECT®

Wysoka stabilność płyt PROMATECT® pozwala na wykonanie samonośnej okładziny skrzynkowej bez dodatkowych podkonstrukcji wsporczych.

Zabezpieczenie słupów stalowych obudowa skrzynkowa

Odporność ogniowa R 15 ÷ R240

Okładzina ogniochronna słupa stalowego wynika z wymaganej klasy odporności ogniowej elementu oraz wielkości wskaźnika masywności U/A.

Minimalne grubości płyt PROMATECT®-H, PROMATECT®-L lub PROMATECT®-XS przedstawiają tabele na następnych stronach. Ze względów technicznej ochrony przeciwpożarowej szpachlowanie złączy i krawędzi płyt nie jest wymagane.

Wysoka stabilność płyt PROMATECT® umożliwia krawędziowe łączenie przy pomocy zszywek. Konstrukcja pomocnicza i mocowanie do profilu nie jest wymagane.

Zabezpieczenie belek stalowych

Odporność ogniowa R 15 ÷ R240

Przed przycięciem płyt na wymiar należy ustalić tolerancję wynikającą z wykonania profilu 1 i tolerancję wykonawczą. Pasma PROMATECT®-H, PROMATECT®-L lub PROMATECT®-XS  tak dopasować, by krawędź zewnętrzna wystawała ok. 5 mm przed stopkę profilu. Płyt PROMATECT® nie należy ciąć z długości, gdyż rozstaw styków  nie może przekroczyć szerokości płyt 1250 (1200) mm.

Przy wykonywaniu zabezpieczeń belek, pierwsza warstwa obudowy mocowana jest do konstrukcji pomocniczej, którą stanowią pasma z płyt PROMATECT® o grubości min. 20 mm i szerokości min. 120 mm. Pasma pionowe montowane są na mocowanie klinowe między półką górną i dolną profilu, w rozstawie nie większym niż 1200 mm lub na każdym połączeniu płyt.

Przy dźwigarach o wysokości większej niż 600 mm zalecamy usztywnić podkładkę pionową 3 poprzez przymocowanie do niej wkładki stabilizującej 7 o szerokości nie mniejszej niż 100 mm. Całość należy ciasno dopasować do profilu. 

Belki mogą być obudowane w zależności od warunków czterostronnie lub trójstronnie.  Czasami belki stalowe są częściowo zabetonowane i wtedy zabezpiecza się tylko część profilu narażoną na działanie ognia. 

Ognioochronne farby PROMAPAINT® SC3 i PROMAPAINT® SC4

Innym rozwiązaniem zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowych jest wykorzystanie natrysków ogniochronnych. Zapewniają one zabezpieczenie do klasy odporności ogniowej R240.

Farba PROMAPAINT® SC3

Odporność ogniowa R 15 ÷ R180

Farba PROMAPAINT® SC3 jest wodorozcieńczalną farbą przeznaczoną do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych o profilach otwartych w klasach odporności ogniowych R120 i R180.

Szczegóły i korzyści

 • możliwość zabezpieczenia konstrukcji stalowych o profilach otwartych do klasy R180, w zakresie temperatur krytycznych od 350°C do 750°C,
 • farba oznakowana CE, posiada Europejską Ocenę Techniczną ETA-13/0356,
 • nieuciążliwa w trakcie nakładania, szczególnie w porównaniu z farbami rozpuszczalnikowymi,
 • może być nakładana na podłoża zabezpieczone podkładami epoksydowymi, alkidowymi, epoksydowymi wzbogacanymi cynkiem, cynkowo-silikatowe,
 • w zależności od zastosowanej warstwy nawierzchniowej farba może być stosowana: w warunkach wewnętrznych – Z1, o podwyższonej wilgotności – Z2, częściowo narażonych na oddziaływanie czynników zewnętrznych – Y oraz na zewnątrz – X.

Farba PROMAPAINT® SC4

Odporność ogniowa  R 15 ÷ R120

Zabezpieczenie konstrukcji stalowej powinno składać się z: warstwy podkładowej – dowolne farby dwuskładnikowe epoksydowe,  powłoki pęczniejącej – farba PROMAPAINT® SC4, warstwy nawierzchniowej – farby CARBOTHANE 134 PU, PURMAL S30 MIX, CHEMUKRYL, BARPIDOL S/AIRE.

Szczegóły i korzyści

 • możliwość zabezpieczenia konstrukcji stalowych o profilach otwartych do klasy R120, w zakresie temperatur krytycznych od 350°C do 750°C;
 • farba oznakowana CE, posiada Europejską Ocenę Techniczną ETA-13/0198;
 • nieuciążliwa w trakcie nakładania, szczególnie w porównaniu z farbami rozpuszczalnikowymi;
 • może być nakładana na podłoża zabezpieczone podkładami epoksydowymi;
 • w zależności od zastosowanej warstwy nawierzchniowej farba może być stosowana: w warunkach wewnętrznych Z1, o podwyższonej wilgotności Z2, częściowo narażonych na oddziaływanie czynników zewnętrznych – Y.

Ściany

Ściany działowe z płyt PROMATECT® mogą być wykonane zarówno w wersji nośnej, jak i nienośnej. W zależności od wymogów, ściany te mogą mieć konstrukcję jedno- lub dwuwarstwową, np. bezszkieletowe ściany szybów instalacyjnych, nienośne ściany działowe na lekkich słupkach stalowych, nośne ściany na konstrukcji stalowej lub z podkonstrukcją drewnianą.

Ściana działowa z PROMATECT®-L500

Odporność ogniowa  (R)EI60 ÷ (R)EI240

Ściany z płyt PROMATECT®-L500 mogą pełnić funkcję oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności odpowiednio REI60, REI120 i REI240 przy spełnieniu następujących warunków: są mocowane lub spoczywają na konstrukcji o klasie odporności ogniowej nie niższej niż klasa odporności ogniowej ściany z płyt PROMATECT®-L500 (z uwagi na kryteria EI).

Przedstawione rozwiązanie jest przeznaczone do wykonywania ogniochronnych przegród. Graniczące elementy budowlane muszą posiadać nie mniejszą klasę odporności ogniowej niż zastosowane zabezpieczenie.

Ściany z płyt PROMATECT®-L500 mogą pełnić funkcję oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności odpowiednio REI60, REI120 i REI240 przy spełnieniu następujących warunków:  są mocowane lub spoczywają na konstrukcji o klasie odporności ogniowej nie niższej niż klasa odporności ogniowej ściany z płyt PROMATECT®-L500 (z uwagi na kryteria EI),  nie mogą być poddane obciążeniom mechanicznym pochodzącym od konstrukcji budynku,  są zamocowane do elementów budynku zgodnie z wymogami zawartymi w Aprobacie Technicznej. Przegroda powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną dla danego zastosowania, uwzględniającą wymagania przepisów techniczno-budowlanych.

Szczegóły i korzyści

 • jednostronny montaż od strony pomieszczenia,
 • niewielka grubość obudowy szachtu od 40 do 60 mm ,
 • klasa odporności od (R)EI60 do (R)EI240,
 • możliwość stosowania do obudowy szybów instalacyjnych

Ściana z PROMAXON® Typ A na C-profilach

Odporność ogniowa (R)EI90, (R)EI120

Ściana z płyt PROMAXON Typ A na ruszcie z kształtowników stalowych zimnogiętych z wypełnieniem ze skalnej wełny mineralnej może być wykonana w dwóch wariantach:

• o odporności ogniowej EI90,

• o odporności ogniowej EI120.

Ściany z płyt PROMAXON® Typ A mogą pełnić funkcję oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności odpowiednio REI90 i REI120 przy spełnieniu następujących warunków:

• są mocowane lub spoczywają na konstrukcji o klasie odporności ogniowej nie niższej niż klasa odporności ogniowej ściany z płyt- PROMAXON® Typ A (z uwagi na kryteria EI);

• nie mogą być poddane obciążeniom mechanicznym pochodzącym od konstrukcji budynku;

• są zamocowane do elementów budynku zgodnie z wymogami producenta i rozwiązaniami zawartymi w projekcie budowlanym.

Stropy

Oparte na dźwigarach stalowych masywne płyty stropowe przy działaniu ognia od dołu przestają spełniać kryteria odporności ogniowej. Można temu zapobiec przez wykonanie okładziny belek stalowych lub podwieszenie lekkiego sufitu z płyt PROMATECT®.

Stropy drewniane

Stropy drewniane zabezpieczone okładziną z płyt ogniochronnych PROMATECT®-H lub PROMAXON®-Typ A oraz natrysków ogniochronnych PROMASPRAY®, przy niewielkiej grubości płyt osiągają wysokie klasy odporności ogniowej. W wielu przypadkach zastosowania można zrezygnować z dodatkowych podkonstrukcji. Istniejący tynk sufitu w zasadzie nie musi być usuwany, co oszczędza czas i koszty montażu. Niewielki ciężar i wysoka stabilność płyt PROMATECT®-H i PROMAXON®-Typ A oraz natrysków ogniochronnych PROMASPRAY® dodatkowo zwiększają konkurencyjność zamieszczonych rozwiązań.

Szczegóły i korzyści

 • niewielki ciężar zabezpieczenia (ok. 7,3 kg/m2 przy d = 8 mm),
 • kilka wariantów montażu okładziny: bezpośredni lub przez zastosowanie podkonstrukcji,
 • z izolacją akustyczną: polepa lub wełna mineralna,
 • możliwość zabezpieczenia dachu drewnianego ,
 • działanie ognia od góry i od dołu.

Dachy

Dachy i stropy z blachy trapezowej

W budownictwie przemysłowym, jak również w budynkach wykonywanych z elementów prefabrykowanych, często stosowane są stropy i dachy z profilowanych blach trapezowych. Z powodu niewielkiej grubości i szybkiego wzrostu temperatury w czasie pożaru, elementy te przestają spełniać zakładane funkcje już po kilku minutach. 

 

 

 

Szczegóły i korzyści

 • niewielka grubość okładziny,
 • okładzina bezpośrednia bez podkonstrukcji,
 • niewielki ciężar,
 • klasyfikacja dla działania ognia od góry i od dołu.

Dylatacje

Do zamknięcia szczelin dylatacyjnych, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się ognia i dymu doskonale nadają się następujące produkty Promat: masy ogniochronne PROMASEAL®-A i PROMASEAL®-A spray. Materiały te stosowane są również w lekkich konstrukcjach ściennych i sufitowych oraz do uszczelnień przepustów rurowych w technice grzewczej i sanitarnej. Alternatywnym sposobem uszczelnienia dylatacji jest wykorzystanie masy ogniochronnej PROMASTOP®-E (Coating). To rozwiązanie jest szczególnie przydatne przy zabezpieczaniu dylatacji pomiędzy ścianą a dachem z blachy trapezowej.

Dylatacje w elementach budowlanych masa PROMASEAL®-A

Odporność ogniowa EI60 ÷ EI120

W budownictwie monolitycznym, ze względów konstrukcyjnych muszą być stosowane szczeliny dylatacyjne. Aby uniemożliwić rozprzestrzenienie się pożaru na inne strefy pożarowe, szczeliny te należy odpowiednio zabezpieczyć. Masy ogniochronne PROMASEAL®-A 1  należy aplikować w temperaturze co najmniej +5°C. Zabezpieczenie szczelin i dylatacji masami ogniochronnymi PROMASEAL®-A 1 , wykonane zgodnie z rysunkami, uzyskują klasę odporności ogniowej EI120. Masa ogniochronna PROMASEAL®-A 1 jest wyrobem uszczelniającym wykonanym na bazie akryli, o wszechstronnym zastosowaniu w techniczno-budowlanej ochronie przeciwpożarowej. Minimalne grubości przegród, w których można zabezpieczać dylatacje to:

• 100 mm – ściany masywne lub lekkie;

• 150 mm – stropy.

Dylatacje w elementach budowlanych masa PROMASEAL®-A spray

Odporność ogniowa EI120

Dylatacje stosuje się do oddzielenia poszczególnych elementów budowli. Aby uniemożliwić rozprzestrzenianie się ognia i dymu na inne strefy pożarowe, należy szczeliny te odpowiednio zabezpieczać. Do zabezpieczenia tego typu można zastosować masę PROMASEAL®-A spray 1 , dzięki której można uzyskać klasę odporności ogniowej EI120. Minimalne grubości przegród, w których można zabezpieczać dylatacje to:

• 100 mm – ściany murowane, żelbetowe, betonowe;

• 150 mm – stropy.

Dylatacje w elementach budowlanych masa PROMASTOP®-E (Coating)

Odporność ogniowa EI120

W niektórych obiektach ze względów technologicznych pozostawiane są szczeliny dylatacyjne pomiędzy ścianami a stropami lub stropodachami. Szczególnie często się to zdarza w przypadku dużych hal stalowych, w których po wzniesieniu ścian pozostaje przestrzeń pomiędzy murowanymi ścianami a stropodachami z blachy trapezowej. Aby uniemożliwić rozprzestrzenianie się pożaru na inne strefy pożarowe, szczeliny te należy odpowiednio zabezpieczyć. Do zabezpieczenia tego typu dylatacji firma Promat TOP proponuje użycie masy ogniochronnej PROMASTOP®-E (Coating). Masa ogniochronna PROMASTOP®-E (Coating) jest substancją nieorganiczną, która w przypadku pożaru reaguje endotermicznie. Minimalne grubości przegród, w których można zabezpieczać dylatacje to:

• 150 mm – ściany wykonane z cegły, betonu lub betonu komórkowego,

• 180 mm - stropy.

Dylatacje w elementach budowlanych pianka PROMAFOAM®-C oraz masa PROMASTOP®-CC

Alternatywnym rozwiązaniem do zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych jest pianka PROMAFOAM®-C. Dla złączy liniowych o niewielkiej szerokości wystarczy wypełnienie dylatacji samą pianka, w przypadku szerszych szczelin, konieczne jest zastosowanie dodatkowo masy ogniochronnej PROMASTOP®-CC.

Minimalne grubości przegród, w których można zabezpieczyć dylatacje zostały przedstawione w tabeli poniżej:

Przejścia instalacyjne

Przy zabezpieczaniu wszelkiego rodzaju przejść instalacji korzystamy z wielu wiodących firm produkujących zabezpieczenia ogniochronne takich jak: PROMAT TOP, ROCKWOOL , HILTI, NICZUK, WALRAVEN. Zabezpieczenia te wykonywane są w różnych klasach odporności ogniowej w zależności od klasy odporności pożarowej budynku. Posiadamy szeroką ofertę dla zabezpieczeń przejść instalacyjnych. 

Przejścia rur instalacyjnych

Dzięki zastosowaniu kołnierzy ogniochronnych PROMASTOP®-UniCollar oraz PROMASTOP®-FC, a także opaski ogniochronnej PROMASTOP®-W, uszczelnia się przejścia rur z tworzyw sztucznych przez stropy i ściany, uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i dymu na inne strefy pożarowe. Dodatkowo kołnierze PROMASTOP®-UniCollar stosuje się do uszczelniania przejść rur stalowych w dodatkowej izolacji z syntetycznego kauczuku. Kołnierze i opaski PROMASTOP® zapewniają uszczelnionym przepustom rurowym klasę odporności ogniowej EI120. Do zabezpieczenia ogniochronnego rur metalowych Promat proponuje zastosowanie masy ogniochronnej PROMASTOP®-E (Coating) zarówno w uszczelnianiu przejść pojedynczych rur jak i w przejściach kombinowanych.

Szczegóły i korzyści

 • szeroka możliwość wykonania zabezpieczeń za pomocą mas, zapraw ogniochronnych i wełny mineralnej
 • możliwość zabezpieczenia w jednym przejściu wszelkiego rodzaju instalacji -tzn. przejścia kombinowane
 • niewielka grubość przejścia instalacyjnego

Ochrona przeciwpożarowa kabli i przewodów elektrycznych

Uszczelnienie przepustów kablowych wykonuje się przy zastosowaniu zapraw ogniochronnych PROMASTOP® lub masy ogniochronnej PROMASTOP®-E (Coating) oraz wełny mineralnej. Przepusty kablowe PROMASTOP® uszczelniają przejścia kabli elektrycznych przez przegrody, zachowując ich klasę odporności ogniowej. Rozróżniamy następujące rodzaje przepustów kablowych PROMASTOP®:

• przepusty kablowe z wełny mineralnej, w połączeniu z bezrozpuszczalnikową, endotermiczną powłoką PROMASTOP®-E (Coating) lub PROMASTOP®-CC,

• przepusty kablowe z zaprawy ogniochronnej PROMASTOP®-M. Przejścia pojedynczych przewodów mogą być również w prosty i skuteczny sposób zabezpieczone przez uszczelnienie masą ogniochronną PROMASEAL®-A lub -AG.

Przejścia kombinowane

Uszczelnienia przejść, przez które przeprowadzane są jednocześnie rury instalacyjne wszelkiego rodzaju oraz kable elektryczne.

Przejścia kombinowane, przez które przechodzą wiązki kabli, kable w peszlach oraz rury z tworzywa sztucznego można zabezpieczyć masą PROMASEAL®-AG  w uszczelnieniu przejścia instalacyjnego PROMASTOP®-I  . Minimalne grubości przegród, w których można zabezpieczać przejścia masą PROMASEAL®-AG w połączeniu z PROMASTOP®-I  to:

• 100 mm – ściany lekkie lub masywne;

• 150 mm – stropy masywne.

Szczegóły i korzyści

 • możliwość zabezpieczenia w jednym przepuście instalacji wszystkich rodzajów,
 • klasa odporności ogniowej EI120,
 • możliwość wykonania przepustów o dużych wymiarach.